بایگانی دسته بندی برای سرمایه گذاری

جشن قربانی امسال

جشن قربانی امسال

در جشن قربانی امسال تعداد ۲۶ راس گاو و ۵ راس گوسفند قربانی و سهم تمام ان ها بین افراد نیازمند تقسیم شد