بایگانی دسته بندی برای کمک غیر مالی

گزارش نیکوکاری آذرماه

گزارش نیکوکاری آذرماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهــــــاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ آذر مــــــــــــــاه ۱۳۹۹ ❇️ خداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۳۱۰/۵۳۵/۰۰۰ تومان ♻️ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بین نیازمندان واقعی بخصوص ایتام به…
گزارش نیکو کاری آبان ماه

گزارش نیکو کاری آبان ماه

✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ آبــــــــــان مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خـــــداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 🌷🥏 ۱۲۰/۰۱۹/۰۰۰تومان 🥏🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شرح زیر بین خانواده های تحت پوشش 👇👇 اهدا ڪنیـــم. ۱⃣…
گزارش نیکوکاری مهرماه

گزارش نیکوکاری مهرماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهـــــاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ مهـــــــــــــــــر مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خـــــداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 🌷🥏 ۱۵۱/۲۶۹/۰۰۰تومان 🥏🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شرح زیر بین خانواده های تحت…
گزارش نیکوکاری شهریور ماه

گزارش نیکوکاری شهریور ماه

✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ شهــــــــــریور مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خـــــداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 🌷🥏 ۱۶۸/۶۵۸/۰۰۰تومان 🥏🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شرح زیر 👇👇 اهدا ڪنیـــم. ۱⃣ پرداخت نقـدی بابت کرایه منزل…
شش ماه اول  از یکم فروردین تا ٣١شهریور ماه ۱۳۹۹

شش ماه اول از یکم فروردین تا ٣١شهریور ماه ۱۳۹۹

با لطف خداوند مهربان و باهمت نیکوکاران گرامی وارجمند مبــلــــــــــغ ✳️ ۹۴۸/۹۴۴/۰۰۰ تــومـان ✳️ بین مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهـاباد به “صــــورت نقـــــــــدی ” به صورتهای زیر👇 اهــــداء کنیم. 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 🔯 پرداخت…