بایگانی دسته بندی برای گزارش ماهانه

گزارش نیکوکاری بهمـن مــاه  ۱۳۹۹

گزارش نیکوکاری بهمـن مــاه ۱۳۹۹

خداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین و نیکوکاران گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۱۱۳/۷۰۹/۲۰۰ تومان ♻️ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بین نیازمندان واقعی بخصوص ایتام به شرح زیر👇اهــدا ڪنیـــم. 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️ ۱⃣ پرداخت نقدی ۲۲/۹۶۳/۲۰۰تومان ۲⃣ سبد موادغذایی…
گزارش نیکوکاری دی مــاه  ۱۳۹۹

گزارش نیکوکاری دی مــاه ۱۳۹۹

خداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۲۲۶/۰۵۶/۰۰۰ تومان ♻️ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بین نیازمندان واقعی بخصوص ایتام به شرح زیر👇اهــدا ڪنیـــم. 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️ ۱⃣ پرداخت نقدی ۲۸/۶۴۱/۰۰۰تومان ۲⃣ سبد موادغذایی ۱۳/۱۶۰/۰۰۰تومان ۳⃣…
گزارش نیکوکاری  سـه مــاه پاییز  ۱۳۹۹

گزارش نیکوکاری سـه مــاه پاییز ۱۳۹۹

خداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۵۸۱/۸۲۳/۰۰۰ تومان ♻️ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بین نیازمندان واقعی بخصوص ایتام به شرح زیر👇اهــدا ڪنیـــم. 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️ ۱⃣ پرداخت نقدی ۸۲/۷۱۷/۰۰۰تومان ۲⃣ سبد موادغذایی ۴۶/۱۵۱/۰۰۰تومان ۳⃣…
گزارش نیکوکاری آذرماه

گزارش نیکوکاری آذرماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهــــــاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ آذر مــــــــــــــاه ۱۳۹۹ ❇️ خداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۳۱۰/۵۳۵/۰۰۰ تومان ♻️ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بین نیازمندان واقعی بخصوص ایتام به…
گزارش نیکو کاری آبان ماه

گزارش نیکو کاری آبان ماه

✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ آبــــــــــان مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خـــــداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 🌷🥏 ۱۲۰/۰۱۹/۰۰۰تومان 🥏🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شرح زیر بین خانواده های تحت پوشش 👇👇 اهدا ڪنیـــم. ۱⃣…