بایگانی دسته بندی برای گزارش ماهانه

گزارش نیکوکاری مرداد ماه

گزارش نیکوکاری مرداد ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهـــــاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ مـــــــــــرداد مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خـــــداوند را هزاران مرتبه شاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 🌷🥏 ۲۲۱/۵۶۹/۵۰۰تومان 🥏🌷 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به شرح زیر 👇👇 اهدا ڪنیـــم. ۱⃣…
گزارش نیکوکاری تیر ماه

گزارش نیکوکاری تیر ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍️#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍️ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ تیــــــــــــــر مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خداوند را شاکریم که باهمت خیرین ارجمند توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۲۰۲/۶۲۹/۰۰۰ تومان ♻️ در موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد بین نیازمندان واقعی…
گزارش نیکوکاری خرداد ماه

گزارش نیکوکاری خرداد ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️ خـــــــــرداد مـاه ۱۳۹۹ ❇️ خداوند را بسیارسپاسگزار وشاکریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۱۱۳/۲۲۷/۰۰۰ تومان ♻️ در موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد بین نیازمندان…
گزارش نیکوکاری اردیبهشت ماه

گزارش نیکوکاری اردیبهشت ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️اردیبهشت مـاه۱۳۹۹ ❇️ خداوند را بسیارسپاسگزاریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۱۵۰/۸۲۳/۰۰۰ تومان ♻️ در موسسه خیریه نسیم رحمت به نیازمندان واقعی اهــدا ڪنیـــم. 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️…
گزارش نیکوکاری فروردین ماه

گزارش نیکوکاری فروردین ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️  فرورین مـاه۱۳۹۹ ❇️ ◀️( یعنی با این شرایط سخت ویروس کرونا وتعطلیلی بازار) خداوند را سپاسگزاریم که باهمت خیرین توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۸۰/۳۵۵/۵۰۰ تومان ♻️ به…