بایگانی دسته بندی برای گزارش ماهانه

گزارش نیکوکاری اردیبهشت ماه

گزارش نیکوکاری اردیبهشت ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️اردیبهشت مـاه۱۳۹۹ ❇️ خداوند را بسیارسپاسگزاریم که باهمت خیرین گرامی توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۱۵۰/۸۲۳/۰۰۰ تومان ♻️ در موسسه خیریه نسیم رحمت به نیازمندان واقعی اهــدا ڪنیـــم. 🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️🌷⭕️…
گزارش نیکوکاری فروردین ماه

گزارش نیکوکاری فروردین ماه

“موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد” ✍#گـــــزارش نیڪــــــــوڪــاری✍ ــــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ـــــــــــــــــــــــ ❇️  فرورین مـاه۱۳۹۹ ❇️ ◀️( یعنی با این شرایط سخت ویروس کرونا وتعطلیلی بازار) خداوند را سپاسگزاریم که باهمت خیرین توانستیم مبــلـــــــــــغ👇 ♻️ ۸۰/۳۵۵/۵۰۰ تومان ♻️ به…
گزارش نیکوکاری اسفند ماه

گزارش نیکوکاری اسفند ماه

“مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهــاباد” ✍#گــــــــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ـــــــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــــــ ❇️ اسفنــــــد مــــاه ۱۳۹۸ ❇️ با این اوضاع نامناسب اقتصادی و شیوع بیماری ویروس کرونا و تعطیلی بازار وکسبه امـــــــــا خوشبختانه : بالطف الله تعالی وباهمت خیرین…
گزارش نیکوکاری بهمن ماه

گزارش نیکوکاری بهمن ماه

✍#گـــــزارش نیڪــوڪــاری✍ ــــــــــــــــ🌷🌸🌷ــــــــــــــــ ❇️ بهمــــن مــــاه ۱۳۹۸ ❇️ بالطف الله تعالی وباهمت خیرین گرانقدر توانستیم مبــلـــــــــــغ ♻️ ۱۲۱/۹۲۵/۰۰۰ تومان ♻️ بین ایتام وبیماران سرطانی و نیازمندان مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهـاباد به صورت نقـــدی به…
گزارش نیکوکاری اذرماه

گزارش نیکوکاری اذرماه

⭕️ آذر مــــاه ۱۳۹۸ ⭕️ خــداوند را بسیار سپاسگزاریم که باهمت نیکوکاران گرامی توانستیم مبلغ ✳️ ۹۰/۲۴۰/۰۰۰ تـومـان ✳️ بین مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهـاباد به “صــــورت نقـــــــــدی ” به شیوه های…