• حمایت مستمر مالی به ایتام و خانواده های نیازمند و بی بضاعت
  • تامین البسه موادغذایی ولوازم خانگی برای زنان سرپرست خانوار
  • کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند
  • تهیه جهیزیه برای نوعروسان بی بضاعت تحت پوشش
  • کمک هزینه دارو ودرمان به بیماران نیازمند
  • طرح ریزی و اجرای برنامه ها توانمندسازی و خود اشتغالی خانواده های تحت حمایت
  • کمک به ساخت ،تعمیر و تجهیز اماکن مسکونی ایتام و نیازمندان