بازرس موسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد:

آقای منصور مرزنگی