ما یک سازمان امور خیریه عام منفعه هستیم که در سطح شهرستان مهاباد از نیازمندان و افراد بی بضاعت حمایت می کنیم

خدمات ما

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣالی ﺑﻪ اﯾﺘﺎم و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋت

ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺒﺴﻪو مواد غذایی و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار

حمایت های مالی برای افراد سرطانی یا نقص عضو به صورت همیشگی و کمک هزینه دارو و درمان برای بیماران نیازمند

کمک هزینه تحصیلی برای دانش اموزان و دانشجویان نیازمند

موسسه خیریه و عام المنفعه نسیم رحمت مهاباد مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد با استعانت از خداوند متعال فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ به صورت سنتی و در سال ۱۳۹۵ با اخذ مجوزهای قانونی و رسمی از وزارت کشور به شماره ثبت ۱۲۳ اغاز نمود. نهاد مردمی از دل مردم برای مردم می باشد،ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ دﻟﻬﺎی ﭘﺎک ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده در راﺳﺘﺎی اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز وﭘﯿﺶ ﻗﺮاول ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ از زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎس و ﺗﻘﺪﯾﻢ را ارزاﻧﯽ ﺑﺪارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺆﺳﺴﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﺮار دﻫﯿم

نحوه کمک ما

  • به صورت نقدی به خانوار تحت پوشش
  • به صورت غیر نقدی به خانوار تحت پوشش
  • انواع همیاری در ساخت و ساز
  • فراهم کردن لوازم ضروری

مؤسسه نسیم رحمت بیش از ۱۰ سال است که حضور دارد و در این سالها توانسته است به بسیاری از نیازمندان کمک کند