اهداف مشخص

اهداف مؤسسه نسیم رحمت

۰%

۰%

کمک به ایتام
  • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز

۰%

کمک به خانواده های معلول و سرطانی
  • ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانمبلغ مورد نیاز