موسسه خیریه و عام المنفعه نسیم رحمت سازماني است که از انگيزه والاي خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به خانواده های نیازمند در سطح شهری در حوزه‌های امور حمايتی، تامین امکانات ، کمک های نقدی و غیرنقدی به خانواده های بی بضاعت نموده است