کمک به ایتام

توضیحات

موئسسه نسیم رحمت یا شناسایی و تشخیص ایتام سعی در کمک ان ها دارد

%
سرمایه جمع شده
  • 10,000,000.000 تومانمبلغ مورد نیاز