کمک به خانواده های معلول و سرطانی

توضیحات

موئسسه نسیم رحمت همواره با هدف کمک به خانواده های معلول و سرطانی توانسته است بیش از ۱۵۰ خانوار را تحت پوشش خود قرار دهد

%
سرمایه جمع شده
  • 20,000,000.000 تومانمبلغ مورد نیاز