درباره ما

موسسه خیریه و عام المنفعه نسیم رحمت مهاباد

مؤسسه خیریه نسیم رحمت مهاباد با استعانت از خداوند متعال فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ به صورت سنتی و در سال ۱۳۹۵ با اخذ مجوزهای قانونی و رسمی از وزارت کشور به شماره ثبت ۱۲۳ اغاز نمود.
نهاد مردمی از دل مردم برای مردم می باشد،ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ دﻟﻬﺎی ﭘﺎک ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﺘﺎج و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده در راﺳﺘﺎی اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز وﭘﯿﺶ ﻗﺮاول ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ از زﺣﻤﺎت ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎس و ﺗﻘﺪﯾﻢ را ارزاﻧﯽ ﺑﺪارﯾﻢ و ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺆﺳﺴﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﺮار دﻫﯿم
 

 • ۰+

  تعداد خانواده های طلاق

 • ۰+

  خانوداه های تحت پوشش

 • ۰+

  بیماری دیالیزی - دیابت

 • ۰+

  دانشجوی بی بضاعت

 • ۰+

  تعداد خانوار های کرایه نشین

 • ۰+

  افراد پیر تنها و بی کس

 • ۰+

  جمعیت تحت پوشش

 • ۰+

  تعداد فرزندان یتیم تحت پوشش

 • ۰+

  تعداد خانواده های درگیر با سرطان

 • ۰+

  تعداد خانواده های قطع نخاع و زمین گیر

ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و خدمات ما